Môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

Môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

 

Alkaline Peptone Water là môi trường dùng để tăng sinh các loài Vibrio từ thực phẩm, nước và các mẫu lâm sàng. Nó còn được sử dụng như là môi trường tăng sinh không chọn lọc nuôi cấy Enterobacteriaceae từ mẫu thực phẩm và các nguồn mẫu khác. Alkaline Peptone Water chính là cải tiến của môi trường Peptone water khi điều chỉnh độ pH thành 8,4. Độ pH kiềm của môi trường cho phép sự phát triển của Vibrio, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn đường ruột. Việc tăng sinh trong Alkaline Peptone Water trước khi nuôi cấy trên môi trường chuyên biệt được chứng minh là làm tăng tỉ lệ phục hồi của Vibrio spp.

Thành phần Môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

Ingredients Gms/liter
Peptone 10.0
Sodium Chloride 20.0

 

Nguyên lý Môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

Có nhiều phương pháp phân lập Vibrio từ môi trường, thực phẩm và mẫu lâm sàng. Những phương phương pháp này nhìn chung đều sử dụng bước tiền tăng sinh hoặc phải xác định đặc tính hình thái, sinh hóa và kháng huyết thanh. Môi trường Alkaline Peptone Water có thể được sử dụng để nuôi cấy hiệu quả Vibrio trong vai trò là canh trường tăng sinh.

2% sodium chloride giúp thúc đẩy sự phát triển của Vibrio cholerae, trong khi đó alkalinity trong môi trường ức chế các vi khuẩn không mong muốn khác.

Peptone cung cấp nguồn nitrogen, carbon, amino acid, vitamin và dưỡng chất thiết yếu khác. Sodium chloride cân bằng độ thẩm thấu trong môi trường.

 

Kết quả trên môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

Organisms Growth
Vibrio parahaemolyticus  Turbid growth
Vibrio vulnificus Turbid growth
Vibrio furnissii  Turbid growth
Vibrio cholerae serotype Inaba Turbid growth
Vibrio cholerae serotype Ogawa Turbid growth

Sử dụng môi trường môi trường vi sinh Alkaline Peptone Water

Alkaline Peptone Water Là môi trường tăng sinh thông dụng cho Vibrio cholera và Vibrio spp trong mẫu thực phẩm, nước và mẫu lâm sàng.

Nó có thể sử dụng như là môi trường tăng sinh và môi trường vận chuyển mẫu.

Khởi đầu, Alkaline Peptone Water được sử dụng như là canh trường tăng sinh không chọn lọc trong nuôi cấy Aeromonas 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *