Kháng huyết thanh

Alphachem cung cấp đầy đủ các loại Antisera giúp định danh type, serotype các dòng vi sinh vật gây bệnh điển hình như: E.coli, Salmonella, Shigella,Vibrio....

Danh mục kháng huyết thanh

BTAEP1 E.coli  polyvalent 1 antiserum

O1+O26+O86a+O111+O119+O127a+O128

BTAEP2 E.coli  polyvalent 2 antiserum

O44+O55+O125+O126+O146+O166

BTAEP3 E.coli polyvalent 3 antiserum

O18+O114+O142+O151+O157+O158

BTAEP4 E.coli polyvalent 4 antiserum

O6+O27+O78+O148+O159+O168

BTAEP5 E.coli polyvalent 5 antiserum

O20+O25+O163+O153+O167

BTAEP6 E.coli polyvalent 6 antiserum

O8+O15+O115+O169

BTAEP7 E.coli polyvalent 7 antiserum

O28ac+O112ac+O124+O136+O144

BTAEP8 E.coli polyvalent 8 antiserum

O29+O143+O152+O164

BTAEOKPI E.coli (O+K) Polyvalent I  2ml

O25:K11 + O26:K60 + O44:K74 + O55:K59 + O78:K80 + O111:K58 + O114:K + O119:K69

BTAEOKPII E.coli (O+K)  Polyvalent II  2ml

O86:K61 + O124:K72 + O200:K70 + O126:K71 + O127:K63 + O128:K67

BTAEOKPIII E.coli (O+K) Polyvalent III  2ml

O18a:K77 + O18c:K77 + O20a:K84 + O20b:K84 + O28:K73 + O112a:K76 + O112c :K76

BTAEPI E.coli O Poly I 2ml

026 + 055 + 0111 + 0119

BTAEPII E.coli O Poly II 2ml

086 + 0114 + 0125 + 0127

BTAEPIII E.coli O Poly III 2ml

044 + 0112 + 0124 + 0142

BTAEO157 E.coli O157  2ml
BTAEH7 E. coli H7 2ml
BTAEO1 E. coli O1 : K 1  2ml
BTAEO2 E. coli O2   2ml