Indole test

Indole test (thử nghiệm indole) là một phương pháp thử nghiệm sinh học được sử dụng để xác định khả năng của vi khuẩn trong việc sản xuất enzym tryptophanase, enzyme có khả năng chuyển đổi tryptophan thành indole, pyruvic acid, và ammonium.

Quá trình thử nghiệm indole thường bắt đầu bằng cách thêm một mẫu vi khuẩn vào môi trường chứa tryptophan, một axit amin có sẵn. Nếu vi khuẩn chứa enzym tryptophanase, enzym này sẽ phân giải tryptophan thành indole, pyruvic acid và ammonium. Sau đó, một dung dịch reagent chứa p-dimethylaminobenzaldehyde (DMABA) được thêm vào môi trường.

Kết quả của indole test được đánh giá dựa trên sự tạo thành phức chất màu xanh xanh hoặc xanh lam khi indole tương tác với dung dịch DMABA. Nếu phức chất màu xanh được hình thành, kết quả được coi là dương tính (indole dương tính) và cho thấy vi khuẩn có khả năng sản xuất enzym tryptophanase. Nếu không có phản ứng hoặc có một phản ứng yếu, kết quả được coi là âm tính (indole âm tính).

Indole test là một phương pháp quan trọng trong vi sinh vật học và phân loại vi khuẩn. Nó có thể giúp phân biệt các loài vi khuẩn dựa trên khả năng sản xuất tryptophanase. Ví dụ, các loài Escherichia coli thường là indole dương tính, trong khi Salmonella và Shigella thường là indole âm tính.

Tóm lại, indole test là một phương pháp thử nghiệm để xác định khả năng sản xuất enzym tryptophanase của vi khuẩn. Nó dựa trên sự phân giải tryptophan thành indole và sự tương tác của indole với dung dịch DMABA để tạo thành phức chất màu xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *