Dowload hướng dẫn sử dụng

Quy trình kiểm nghiệm Enterbacteria theo ISO 21528-2:2004

Quy trình kiểm nghiệm Coliforms theo ISO 4832:2007

Quy trình kiểm nghiệm E.coli dương tính β-glucuronidaza theo ISO 16649-2 : 2001

Quy trình kiểm nghiệm men mốc theo ISO 21527-1:2008

Quy trình kiểm nghiệm Salmonella theo ISO 6579-1:2017

Quy trình kiểm nghiệm Listeria monocytogenes theo ISO 11290-1 : 1996

Quy trình kiểm nghiệm Listeria monocytogenes theo ISO 11290-2 : 1996

Quy trình kiểm nghiệm Clostridium perfringenes theo ISO 7937 : 2004

Quy trình kiểm nghiệm tổng khuẩn theo ISO 4833-1:2013

Quy trình kiểm tra Staphylococcus aureus ISO 6888 : 1999

Quy trình kiểm nghiệm Vibrio spp theo ISO 21872-2 : 2007

Quy trình chuẩn bị, pha loãng mẫu theo ISO 6887