Các môi trường vi sinh thông dụng sử dụng trong nuôi cấy Staphylococcus aureus

Môi trường Mô tả
Baird-Parker Agar with Egg Yolk Tellurite Baird-Parker Agar with egg yolk and potassium tellurite là môi trường chọn lọc cho việc xác định và định Staphylococcus aureus trong mẫu thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nước.
Baird Parker RPF Agar Baird Parker RPF (RPF = Rabbit Plasma Fibrinogen) Agar được sử để xác định và định lượng staphylococci mà dương tính coagulase. Môi trường này có thuận lợi là giảm đáng kể số lượng xét nghiệm để khẳng định sự hiện hiện của staphylococci dương tính coagulase.
Brain-Heart Broth Brain-Heart Broth là môi trường đệm dinh dưỡng sử dụng để nuôi cấy phổ rộng vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí, bao gồm cả nấm men và nấm mốc. Nó thích hợp để xác định staphylocoagulase.
Buttiaux-Brogniart Hypersalted Broth Buttiaux-Brogniart Hypersalted Broth là môi trường tăng sinh mạnh gấp đôi cho phát hiện Staphylococcus aureus trong mẫu thực phẩm, đặc biệt là trong gelatin được sử dụng cho thực phẩm và các mục đích sử dụng khác.
Giolitti & Cantoni Broth with Tween 80 (Base) Giolitti and Cantoni Broth with Tween 80 là môi trường tăng sinh cho xác định và định lượng (đặc biệt là với số lượng thấp) staphylococci dương tính coagulase trong mẫu thực phẩm.
Mannitol Salt Agar Mannitol Salt agar sử dụng để phân lập, xác định và định lượng staphylococci trong nước, như là hồ bơi, nước uống. Nó cũng có thể được sử dụng Staphylococcus aureus trong mỹ phẩm hoặc dược phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *