Các môi trường vi sinh thông dụng sử dụng trong kiểm nghiệm Salmonella

Các môi trường vi sinh thông dụng sử dụng trong nuôi cấy Salmonella

Môi trường Mô tả
Bismuth Sulfite Agar Bismuth Sulfite (modified Wilson Blair agar) Agar là môi tường chọn lọc sử dụng phân lập Salmonella Typhi và các loài Salmonella khác trong mẫu thực phẩm, nước, sữa… Bismuth Sulfite agar có thể được lựa chọn sử dụng như là môi trường phân lập thứ hai xác định Salmonella.
Bismuth Sulfite Agar ISO 6579-1 Bismuth Sulfite Agar ISO 6579-1 là môi trường chọn lọc được sử dụng để phân lập Salmonella trong nước, sữa và các loại thực phẩm khác.
Brilliant Green Agar (Kristensen) Brilliant Green Agar of Kristensen là môi trường có tính chọn lọc cao sử dụng để phân lâp Salmonella, ngoại trừ Salmonella Typhi, trong mẫu có nguồn gốc động vật hoặc thực phẩm. Brilliant Green Agar of Kristensen có thể được sử dụng như môi trường chọn lọc thứ hai trong nghiên cứu và xác định Salmonella.
Brilliant Green Agar (Edel & Kampelmacher) Brilliant Green agar theo Edel & Kampelmacher là môi trường chọn lọc sử dụng phân lập Salmonella trong sữa và sản phẩm từ sữa. Nó có thể được sử dụng như là môi trường phân lập thứ hai trong các phương pháp thường quy xác định Salmonella spp.
Hektoen Enteric Agar Hektoen Enteric Agar là môi trường chọn lọc giúp phân lập và phân biệt nhóm vi khuẩn gây bệnh từ mẫu có nguồn gốc động vật, mẫu nước, sản phẩm từ sữa hoặc sản phẩm thực phẩm khác.
MSRV Medium Modified Semi-Solid Rappaport-Vassiliadis Agar (MSRV) là môi trường chọn lọc sử dụng để phân lập Salmonella trong mẫu Socola và sản phẩm thực phẩm khác. Nó cũng được sử dụng rộng rãi đối với mẫu động vật, đặc biệt với động vật có vú, gia cầm và trong các cơ sở chăn nuôi. Nó cũng được khuyến nghị trong việc xác định tính di động của Salmonella trong mẫu phân và mẫu mãu môi trường.
Müller & Kauffmann broth Müller & Kauffmann Tetrathionate broth là một trong những môi trường truyền thống lâu đời nhất sử dụng để tăng sinh chọn lọc Salmonella.
Rappaport-Vassiliadis Soja (RVS) Broth Rappaport-Vassiliadis Soja Broth được sử dụng để tăng sinh chọn lọc Salmonella trong sữa, sản phẩm sữa hoặc thực phẩm khác, nước và mẫu môi trường.
Salmonella Enrichment Salmonella Enrichment là công thức đặc biệt của Buffered Peptone Water giúp tối ưu trong việc phát hiện Salmonella trong mẫu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Salmonella-Shigella (SS) Agar Salmonella-Shigella (SS) agar sử dụng phân lập Salmonellae và Shigellae trong phân. Nó có thể được sử dụng như môi trường phân lập thứ hai để xác định Salmonella.
Selenite-Cystine Broth Selenite-Cystine broth được sử dụng như môi trường tăng sinh chọn lọc Salmonella trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Nó có thể được sử dụng xác định Salmonella Gallinarum hoặc trong kiểm tra nước
Tryptophan Broth Tryptophan broth cho phép nuôi cấy vi sinh vật không yêu cầu điều kiện tăng trưởng cụ thể. Môi trường này sử dụng để kiểm tra việc sản sinh indole, giúp khẳng định Escherichia coli, Shigella and Salmonella
XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar XLD (Xylose Lysine Desoxycholate) Agar được sử dụng để xác định Salmonella trong dược phẩm. Thành phần phù hợp với dược điển Mỹ và Châu Âu
XLT4 (Xylose-Lysine-Tergitol 4) Agar XLT4 (Xylose-Lysine-Tergitol 4) Agar là môi trường phân lập để xác định Salmonella, ngoại trừ Salmonella Typhi và Paratyphi. Nó có thể được sử dụng như môi trường thứ hai trong phương pháp thường quy phát hiện Salmonella trong vi sinh thực phẩm, cũng như được sử dụng là môi trường phát hiện Salmonella trên động vật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *