Các môi trường vi sinh thông dụng sử dụng trong kiểm nghiệm Clostridium

Môi trường Mô tả
Bryant and Burkey Broth with Resazurin (modified by Bergère) Bryant and Burkey Broth with Resazurin (modified by Bergère) được sử dụng để đếm bào tử Clostridium lên men lactacte trong sữa và sản phẩm từ sữa. Đặc biệt, nó được sử dụng để phát hiện Clostridium tyrobutyricum trong phomai như as gruyère, emmental, gouda, edam, cheddar or parmesan.
Lactose-Sulfite (LS) Broth Lactose-Sulfite (LS) Broth là môi trường cho phép phát hiện cả tế bào và bào tử của Clostridium perfringén trong sản phẩm thực phẩm và mẫu có nguồn gốc động vật và không làm thêm các test khẳng định thông thường.
Reinforced Clostridial Agar Reinforced Clostridial Agar là môi trường không chọn lọc dùng phân lập và đếm số lượng Clostridium, các vi khuẩn kỵ khí khác và lactobacilli trong mẫu sinh học, sản phẩm sữa và mẫu thực phẩm.
Thioglycollate Medium with Resazurin Thioglycollate Medium with Resazurin được sử dụng trong các test vô trùng sản phẩm sinh học và cho nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí, vi hiếu khí, kỵ khí. Môi trường này cũng được dùng để khẳng định Clostridium perfringens trong sản phẩm thực phẩm.
TSC Agar TSC Agar được mô tả bởi Harmon là môi trường chọn lọc để phân lập và đếm Clostridium perfringens trong nước và thực phẩm. Môi trường này được khuyến nghị để xác định vi sinh kỵ khí khử lưu huỳnh từ thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *